Erfarenhet och genomförda uppdrag

Våra pågående uppdrag är:

Rikard Espling har uppdraget att som Vd arbeta med ledning av verksamheten inom  Samhällsbyggnadslänken. Se mer på Samhällsbyggnadslänken. Samhällsbyggnadslänken är en förening för samverkan mellan KTH och aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Föreningen verkar för att utveckla KTH-utbildningars kvalitet och attraktionskraft i syfte att bidra till samhällsbyggnadsbranschens och därmed Sveriges konkurrenskraft. Inom ramen för Samhällsbyggnadslänkens verksamhet har vi varit med och skapat Centrum för Byggeffektivitet samt Open House Stockholm. Joanna Messmer arbetar med kommunikation och projektledning inom uppdraget. Kontaktperson är Rikard Espling.

I samverkan mellan Samhällsbyggarna, Stockholms Byggnadsförening, Stockholms Arkitektförening och Samhällsbyggnadslänken arbetar Rikard Espling och Joanna Messmer som projektledare för arkitekturfestival Open House Stockholm. Ansvarig för uppdraget är Joanna Messmer. Festivalen förväntas genomföras årligen i oktober månad. Se mer via länken Open House

På uppdrag IQ Samhällsbyggnad arbetar vi med  Smart Built Environment. Ett stort forsknings- och utvecklingsprogramm med ca 50 parter. Se mer på Smart Built Environment Vårt uppdrag har tidigare varit att skapa ramverk för administration och start av verksamhet, utlysningar och strategiska projekt. Den första utlysningen genomfördes i mars med ansökningar i maj 2016.  Sedan 2017 har vi verkat som koordinator för Kunskapslyftet inom. Kontaktperson för uppdraget är Rikard Espling.

För SICE, se SICE, arbetar KRESP sedan hösten 2018 som rådgivare och från våren 2019 som projektledare, kontaktperson är Rikard Espling. Projektdeltagare är Javier Carriazo och Joanna Messmer. SICE skrev i december 2018 avtal om genomföra entreprenaden FSE 904 inom Förbifart Stockholm. Uppdraget innebär att bygga ett kontrollsystem för motorvägen i syfte att reglera trafiken med hjälp av givare, körfältsanvisningar samt bommar. Mer om uppdraget på Förbifarten

För Tuvebygg AB genomför KRESP sedan hösten 2018, genom Jan Gilljam-Kroon, ett uppdrag som projektstöd för projekt i Stockholm.

Under 2019 inledde KRESP ett större utvecklingsprojekt/uppdrag med FORMAS som en delfinansiär benämnt ”Cybersäkerhet för digitala processer inom Samhällsbyggnadssektorn”. Uppdraget inleddes under 2019 och pågår större delen utav 2020. Vi gör detta projekt med både nationella företag och institutioner såsom internationella aktörer. Mer information återfinns hos FORMAS. I detta uppdrag, som leds av Rikard Espling, medverkar även Joanna Messmer och underkonsult Javier Carriazo.

Genomförda uppdrag:

Projektledning 

För Rover Alcisa som är ett spanskt entreprenadföretag har  KRESP verkat i flera positioner såsom platschef, IT samordnare, projektinköpare och kommunikatör för Kardonbanan inom Ostlänken.  Det är ett projekt som utfördes i samverkan mellan Trafikverket och Norrköpings kommun. För KRESP har Rikard Espling, Javier Carriazo, Joanna Messmer och Jan Gilljam-Kroon varit aktiva. Vi inledde samarbetet hösten 2017. Sedan hösten 2018 fram till sommaren 2019 agerade vi som rådgivare. Se mer om projektet på Ostlanken

Under hösten 2016 och 2017 har Jan Gilljam-Kroon verkat som projektledare för Undervisningshuset på KTH. Huset är nu färdigt och inflyttat.  Uppdragsgivare är Akademiska Hus men vi har genomför uppdraget  som underkonsult till WSP Management. Huset är på ca 3 800 m2 och är ett renodlat hus för undervisning inom KTH. Läs mer på Undervisningshuset.

Change management

Under våren 2017 genomförde Jan Gilljam-Kroon ett uppdrag som förändringsledare hos Swedavia och Utvecklingsplan Arlanda, äv kallat för UPA. Uppdraget innebar att tydliggöra rollerna i projektens genomförande. Läs mer om Arlandas utveckling här UPA

Interim management

Under februari till augusti 2016 har Jan Gilljam-Kroon genomfört ett uppdrag som arbetschef   Metrolit AB, på interimsbasis. Uppdraget var helt i linje med KRESPs erbjudande att addera värde i kundernas organisation och projekt. Läs mer på metrolit.se eller i den kommunikation som lagts ut på byggvärldens hemsida, se

http://www.byggvarlden.se/ny-arbetschef-pa-metrolit-byggnads-95070/nyhet.html

För nöjesparken Gröna Lunds räkning genomfördes Steg 1 Projektering/Planering för att bygga en ny ”berg & dalbana”. Uppdraget utfördes som Projektchef inom Gröna Lunds egen organisation, från sommaren 2017 till våren 2018, genom Jan Gilljam-Kroon.  Här kan man läsa mer om Berg & dalbanan

Erfarenhet KRESP:

Vi har tillsammans mer än 50 år erfarenhet av byggprojekt, utvecklingsuppdrag  och företagsledning i olika roller nedan några exempel

 • Projekt och projekteringsledning – t ex Mall of Scandinavia  och Nya Karolinska Solna
 • Bostadsbyggande och kommersiellt byggande  – Projekt- och affärschefs roller
 • Installationsteknik och entreprenad – ledande befattningar Skanska Installation AB
 • Konstruktionsuppdrag  – Avdelningschef Skanska Teknik olika discipliner
 • Energieffektivisering – Uppdragsledning ex. Väla Gård i Helsingborg
 • Bostads- och projektutveckling – Skanska Nya hem & Skanska Fastigheter
 • Företagsledning – Skanska Teknik, Skanska Installation AB med flera
 • Management consulting – ledande befattning i företag ex Prolog
 • Utveckling och förändringsledning – Skanska, Samhällsbyggnadslänken m flera
 • Byggsystemutveckling inom Skanska – olika koncept och system inom Skanska
 • Projekt och verksamhetsledning i ideella organisationer
 • Förändringsledning, processutveckling, implementering av nya arbetssätt och organisationsstrukturer
 • Genomförande av anpassad Visuell Planering samt Pulsmöten för unikt projekt
 • Kommunikation och IT stöd – Open House och Samhällsbyggnadslänken